KTO (jest Administratorem?)

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest: Tadeusz Pamuła
Adres korespondencyjny: Kościelna 8, 41-200 Sosnowiec
Adres e-mail: druk@moderato.pl

CO (jest zbierane?)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

A. adres e-mail,
B. imię,
C. adres IP,
D. treść komentarza,
E. tytuł wiadomości formularza kontaktowego,
F. treść wiadomości formularza kontaktowego,
G. w pełni zanonimizowane informacje statystyczne (liczba odsłon z podziałem na podstrony, medium odsyłające, czas spędzony na stronie).

DLACZEGO (te dane są zbierane?)

Administrator przetwarza dane za pośrednictwem strony na użytek:

1. formularza kontaktowego – dzięki temu Czytelnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z autorem (kategorie danych – A, B, E i F),
2. systemu komentarzy – to umożliwi czytelnikom bezpośredni kontakt z autorem (kategorie danych – A, B, C i D),
3. statystyki – dzięki temu autor będzie miał możliwość analizowania popularności wpisów, co pozwoli moderato na trafniejsze wybieranie tematyki w przyszłości (kategoria danych – G).

Dane osobowe są przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.
Administrator dba o ochronę prywatności osób, których dane są zbierane. Zapewnia, że zebrane informacje są bezpieczne i chronione z najwyższą starannością oraz są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

GDZIE (te dane są przechowywane?)

Dostawcą hostingu, na którym uruchomiony jest ten blog, jest Prociv Sp. z o.o., ale cała infrastruktura uruchomiona jest w serwerowni firmy na terenie Unii Europejskiej.

KOMU (te dane są udostępniane?)

Dane przetwarzane na tej stronie udostępniane są jedynie dostawcy hostingu, na którym uruchomiony jest niniejsza strona. Jest to firma Prociv Sp. z o.o.

Dane przetwarzane na tej stronie nie są udostępniane innym podmiotom trzecim i nie opuszczają serwera, na którym są przechowywane.

JAKĄ (kontrolę nad swoimi danymi ma użytkownik?)

Użytkownik może w dowolnym momencie:

1. zażądać dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. zażądać sprostowania treści swoich danych osobowych,
3. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
5. usunięcia i co za tym idzie zaprzestania dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Powyższe żądania należy składać poprzez wskazane dane kontaktowe Administratora, będą one procedowane niezwłocznie.

Użytkownik, w przypadku gdy widzi do tego podstawy, może wnieść skargę do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).